Hàng hóa bất động sản là loại hàng hóa đặc biệt, khác với các loại hàng hóa thông thường trên thị trường. Do vậy, chiến lược kinh doanh bất động sản có những đặc thù riêng biệt.
Điểm đặc trưng cơ bản chiến lược kinh doanh bất động sản

Đặc trưng chiến lược kinh doanh bất động sản


Vốn lớn, đầu tư lâu dài, chiến lược kinh doanh là nội dung rất quan trọng

bất động sản là tài sản có giá trị lớn, vì vậy việc đầu tư KD bất động sản cần một nguồn vốn rất lớn. Có những dự án đến hàng trăm hay hàng nghìn tỷ, nguồn vốn đầu tư kinh doanh bất động sản là không hề nhỏ. Hiện tại ở Việt Nam, có đến 80% vốn kinh doanh bất động sản là vay từ ngân hàng. Một đặc điểm của kinh doanh bất động sản là thời gian đầu tư lâu dài, do vậy chiến lược kinh doanh bất động sản cũng phải mang tầm nhìn chiến lược dài hạn.
Vốn trong kinh doanh bất động sản có một vai trò vô cùng quan trọng, nếu thiếu vốn dự án sẽ bị ngưng trệ, chậm tiến độ hoàn thành, và nguồn vốn phải được giải đều trong quá trình đầu tư xây dựng, khi thiếu vốn sẽ tạo độ trễ trong xây dựng. Do vậy, để hoàn thành các mục tiêu chiến lược, việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư là vô cùng quan trọng và phải đảm bảo đủ vốn và kịp thời.

Sự thay đổi và điều chỉnh chiến lược kinh doanh đòi hỏi phải có thời gian dài

Đầu tư kinh doanh bất động sản là mang tính dài hạn, do vậy cần thời gian khá dài để hoàn thành một dự án công trình. Khi doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang theo đuổi chiến lược phân khúc bất động sản nào đó, khi muốn thay đổi sang một chiến lược khác, doanh nghiệp cần có thời gian điều chỉnh về nhân lực, trang thiết bị … để có thể bắt đầu chiến lược mới.

Thiếu thông tin nên những dự báo thường ít chính xác, chất lượng hoạch định chiến lược hạn chế

Thị trường bất động sản có đặc điểm là không hoàn hảo, vì vậy thông tin là bất đối xứng. Do vậy việc phân tích đánh giá thường thiếu chính xác. Do vây, việc dự báo thường ít chính xác. Như vậy, trong quá trình thực hiện chiến lược KD bất động sản cần phải linh hoạt, điều chỉnh thay đổi chiến lược sao cho phù hợp với tình hình thị trường.

Chiến lược kinh doanh bất động sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là pháp luật, chính sách và sự quản lý của Nhà nước

bất động sản là tài sản có giá trị lớn, chịu sự tác động lớn của pháp luật, nhà nước ban hành nhiều văn bản luật để quản lý tài sản này: Luật KD bất động sản, Luật nhà ở .... Tùy từng thời kì mà nhà nước ban hành các chính sách điều tiết thị trường bất động sản. Do vậy, với những chính sách được ban ra, nhà quản lý cần đánh giá nhận xét, điều chỉnh chiến lược sao cho phù hợp.