Trong hoạt động môi giới bất động sản có những nguyên tắc nào mà chúng ta cần biết. Cùng tìm hiểu những nguyên tắc trong môi giới bất động sản ngay bây giờ nào.
8 nguyên tắc trong môi giới bất động sản
8 nguyên tắc trong môi giới bất động sản

Nguyên tắc 1: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 của Luật kinh doanh BĐS thì được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, làm trung gian trong việc đàm phán, ký hợp đồng kinh doanh bất động sản và hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng môi giới bất động sản:
- Đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản;
- Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Nguyên tắc 2: Thù lao môi giới bất động sản
- Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.
- Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.
 
Nguyên tắc 3: Hoa hồng môi giới bất động sản
- Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền hoa hồng môi giới theo hợp đồng môi giới khi bên được môi giới ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.
-  Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận theo tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản hoặc tỷ lệ phần trăm giá trị chênh lệch giữa giá bán bất động sản và giá của người được môi giới đưa ra hoặc một số tiền cụ thể do các bên thỏa thuận trong hợp đồng môi giới bất động sản.

Nguyên tắc 4: Hoạt động môi giới bất động sản phải công khai, trung thực và tuân thủ pháp luật:
- Công khai: không bí mật, không giữ kín mà để cho mọi người phải được biết. Việc công khai được thể hiện ở các phương tiện khác nhau: niêm yết, văn bản, giấy tờ, phương tiện thông tin đại chúng…
- Trung thực: đúng với sự thật, không làm sai lệch đi. Những thông tin cung cấp cho các bên phải chuẩn xác, không tô vẽ, đảm bảo tính khách quan.

Nguyên tắc 5: Tuân thủ pháp luật: đúng theo quy định của pháp luật về kinh doanh môi giới BĐS.

Nguyên tắc 6: Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Nguyên tắc 7: Môi giới phải dựa trên sự công bằng và minh bạch về thông tin. Hoạt động môi giới phải lấy mục tiêu, lợi ích của khách hàng làm định hướng, đảm bảo lợi ích của các bên khách hàng, hài hoà lợi ích của khách hàng và nhà môi giới.

Nguyên tắc 8: Hoạt động môi giới phải dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế với ý thức trách nhiệm cao nhất. Nhà môi giới phải luôn coi đạo đức nghề nghiệp là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ quá trình tác nghiệp của mình.

No comments