Khi bạn sở hữu một theme Blogspot đôi khi trong bài viết lại không có bài viết liên quan. Vì vậy, cần tạo các bài viết liên quan cho Blogspot ta cần làm những bước sau:

Tạo bài viết liên quan (Related Posts) cho Blospot


Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.


#related-posts{float:left}
#related-posts ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none}
#related-posts ul li{padding:10px 0}
#related-posts ul li:hover img{width:80px;height:80px;padding:0}
#related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:70px;height:70px;background:#FFF;padding:3px}
#related-posts h3{margin:0;font-size:16px}

Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ  <div class='post-footer'>  trong template của bạn


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div style='clear:both'/>
<div id='related-posts'>
<script type='text/javascript'>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>';rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfDwxMwo0m2NRiQ1a2d2cwmo9J-b5wQK39o_2_G9Nk0SzxjTX2JlJ0g4dn8m_12oQDFPW3IShbMLMB8S7VPzdXeSd8mI3GU5l9nSfWTnPRKoHeZkxmdS8UerX28CzXCs-kAH5x0LDZVwIm/'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/><div><h3><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow">'+titles[c]+'</a></h3><span>'+timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li><div style="clear:both"></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
//]]>
</script>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=5;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
</div>
<div style='clear:both'/>
</b:if>

Lưu ý:
- maxresults là số bài viết liên quan được hiển thị, mình đặt là 5.
- Mặc định số lượng comments sẽ được hiển thị, nếu bạn không muốn hãy thay ký tự yes màu đỏ thành ký tự khác, no chẳng hạn.