Sứ mệnh là một phát biểu có tính chất lâu dài về mục đích. Bản tuyên ngôn sứ mệnh của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là xác định rõ nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Tất cả những điều đó xác định phân khúc kinh doanh của doanh nghiệp, sản phẩm bất động sản, dịch vụ bất động sản, những nhóm khách hàng mục tiêu,… trong hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp. Sứ mệnh chứa đựng tổng quát thành tích mong ước tuyên bố với bên ngoài doanh nghiệp, là tầm nhìn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đến thời gian tương lai trong khoảng thời gian dài hạn.

Mục tiêu là toàn bộ kết quả cuối cùng hay trạng thái mà doanh nghiệp KD BĐS muốn đạt tới trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu của chiến lược kinh doanh bất động sản là kết quả cụ thể của doanh nghiệp cần đạt được khi thực hiện chiến lược kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp chia mục tiêu thành hai loại : mục tiêu dài hạn (mục tiêu tổng quát) và mục tiêu ngắn hạn (mục tiêu cụ thể). Một số mục tiêu cơ bản doanh nghiệp muốn đạt được trong thực hiện chiến lược kinh doanh bất động sản: lợi nhuận, doanh thu, thị phần, thị phần mảng mua bán, cho thuê, phân phối, tốc độ phát triển, thương hiệu trên thị trường bất động sản, quy mô hoạt động, marketing, nguồn nhân lực …