Khi bạn sử dụng nền tảng Blogspot cho web của mình, thì khi sử dụng logo hình ảnh sẽ bị lỗi không lấy tên Blogspot ở trang chủ làm thẻ h1. Vì vậy mình cần phải tối ưu lại thẻ <h1> để chuẩn Seo hơn. Bạn hãy sử dụng cách dưới đây, Son Jovis đã test và thành công. Chúc bạn thành công!
Tối ưu thẻ H1 cho Blogsot chuẩn Seo


TỐI ƯU THẺ H1 CHO BLOGSPOT CHUẨN SEO


Sử dụng đoạn Code dưới đây để tối ưu lỗi HTML5 tại logo và đặt lệnh điều kiện để nhận tiêu đề blog ở trang chủ làm thẻ h1, tiêu đề Blogspot sẽ tự động đổi thành thẻ h3 khi ở bài viết.

Bước 1: Tìm đoạn Code bên dưới đây:

<img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block'/>

Bước 2: Thay đoạn Code ở trên bằng đoạn Code dưới đây


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<h1 itemprop='name'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'>
<img expr:alt='data:title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:style='&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;'/><span style='display: none;'><data:blog.title/></span></a></h1>
<b:else/>
<h3 itemprop='name'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'>
<img expr:alt='data:title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:style='&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;'/><span style='display: none;'><data:blog.title/></span></a></h3>
</b:if>
Bạn kiểm tra lại để xem kết quả mình tạo ra nhé. Chúc bạn thành công!

Key: tối ưu thẻ cho blogspot, tối ưu thể h1 cho blogspot, tối ưu seo cho blogspot

1 nhận xét

  1. Usually, I come thorough multiple blogs daily but today I found your post very relevant and informative. It is really appreciable work by you. Good luck with the upcoming work.

    Digital Marketing Services in delhi
    website development packages