Môi giới là lớp trung gian, là chủ thể của một cá nhân, một tổ chức, một hãng…làm trung gian cho hai hoặc nhiều chủ thể khác nhau để tạo quan hệ trong kinh doanh. Theo cách khác, môi giới là hoạt động của người thứ ba với mục đích tạo sự cảm thông, thấu hiểu trong việc giải quyết các vấn đề hay công việc có liên quan giữa các bên với nhau.
Khái niệm môi giới bất động sản


Tìm hiểu về môi giới bất động sản


Từ đó có thể thấy, môi giới chỉ xuất hiện khi có một mối quan hệ xuất hiện giữa các bên mà một hay các bên không đủ thông tin, không đủ năng lực trình độ để tự giải quyết mối quan hệ đó một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Khi đó, bên thứ ba xuất hiện, có đủ thông tin, năng lực, quan hệ,… để giải quyết vấn đề đó.

Môi giới có mặt ở nhiều lĩnh vực của đời sống trong đó có lĩnh vực bất động sản. Cụm từ "bất động sản" trong lĩnh vực môi giới khác với cụm từ "bất động sản" thông thường. Ở đây, đối tượng của hoạt động môi giới không phải là ở bản thân bất động sản mà là ở các quyền liên quan đến bất động sản đó. Chỉ có các quyền về BĐS mới được luân chuyển và chúng chính là đối tượng của việc chuyển giao. Có nhiều dạng quyền liên quan đến BĐS và không phải quyền nào cũng có thể luân chuyển. Vì vậy một điều quan trọng là nhà môi giới phân biệt rõ mỗi loại quyền hạn khác nhau.

Như vậy, môi giới bất động sản là hoạt động của người thứ ba có đủ khả năng và điều kiện để giải quyết các quan hệ giao dịch về bất động sản nhằm kết nối các thương vụ giao dịch về bất động sản.

Bất động sản (BĐS) là các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định (Điều 174, bộ Luật dân sự 2005).

No comments