Lợi thế cạnh tranh phát sinh từ các giá trị mà doanh nghiệp có thể tạo ra người mua, giá trị này phải lớn hơn các chi phí của doanh nghiệp đã phải bỏ ra. Giá trị là mức mà người mua sẵn lòng thanh toán và một giá trị cao hơn xuất hiện khi doanh nghiệp chào bán các tiện ích tương đương nhưng với mức giá thấp hơn các đối thủ cạnh tranh; hoặc cung cấp các tiện ích độc đáo và người mua vẫn hoài lòng với mức giá cao hơn bình thường.
Lợi thế cạnh tranh là gì?

LỢI THẾ CẠNH TRANH

Có 2 loại lợi thế cạnh tranh cư bản là:
- Chi phí tối ưu (Cost Leaddership)
- Khác biệt hóa (Diffirentiantion)

Doanh nghiệp phải mô tủa cách làm như nào có thể có lợi thế về chi phí hoặc tự chọn sự khác biệt hóa. Lựa chọn phạm vi cạnh tranh hoặc phạm vi hoạt động của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quyết định các chiến lược cạnh tranh.

Lợi thế cạnh tranh tạo cơ sở nền móng cho việc mô tả và đánh giá chiến lược, liên kết nó với hành vi doanh nghiệp, giúp hiểu được nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh giúp chiến lược trở nên vững chắc hơn, khả thi hơn. Chiến lược không chỉ là một tầm nhìn chung chungg, nó đã trở thành một sự kết hợp các hoạt động riêng lẻ mà doanh nghiệp lựa chọn trong sự so sánh với các đối thủ của mình.

No comments