Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua và bán, là tổng thể các quan hệ cho phép người mua và người bán trao đổi được hàng hoá và dịch vụ cho nhau. Bất động sản bao gồm nhiều loại khác nhau, song mọi bất động sản đều gắn liền không tách rời yếu tố đất đai. Do đó, các đặc trưng của hàng hóa và thị trường đất đai luôn là yếu tố đóng vai trò trọng tâm và chi phối toàn bộ hoạt động trong thị trường bất động sản.


Bất động sản khác với các loại hàng hóa khác ở chỗ chúng không chỉ được mua bán, mà còn là đối tượng của nhiều giao dịch khác như: cho thuê, thế chấp, chuyển dịch quyền sử dụng. Do vậy, thị trường bất động sản thực chất không thể chỉ là quan hệ giữa người mua và người bán về bất động sản mà còn là nơi diễn ra các giao dịch khác đến bất động sản: cho thuê, thế chấp, bảo hiểm, chuyển dịch quyền sử dụng bất động sản … Đây chính là nơi diễn ra các quan hệ giao dịch về bất động sản, tại đó người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa và dịch vụ bất động sản được giao dịch.

Như vậy, thị trường bất động sản là tổng hoà các giao dịch dân sự về bất động sản được thực hiện thông qua quan hệ hàng hóa tiền tệ tại một địa bàn nhất định, trong một không gian và thời gian nhất định.

No comments