Chiến lược kinh doanh là kế hoach kiểm soát, sử dụng nguồn lực và tài sản nhằm mục đích nâng cao và bảo đảm những quyền lợi thiết yếu của chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải thực hiện những chiến lược đó dựa trên những điểm mạnh và điểm yếu của chính doanh nghiệp,trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa.


Chiến lược kinh doanh bất động sản


Theo Chandle định nghĩa về chiến lược: “Chiến lược kinh doanh là việc xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này.”

Theo quan điểm tổng quát của Quinn về chiến lược: “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ.”

Còn theo Jonhson và Scholes có định nghĩ về chiến lược :”Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan.

Như vậy, bản chất của chiến lược kinh doanh là phác thảo hình ảnh của doanh nghiệp trong tương lai, trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung chính của chiến lược kinh doanh gồm:
- Xác lập mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.
- Đưa ra các chương trình hành động tổng quát.
- Lựa chọn các phương án hành động, triển khai phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó.

Tóm lại, Chiến lược kinh doanh bất động sản là một bản phác thảo tương lai của một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm các mục tiêu mà doanh nghiệp phải đạt được cũng như các phương tiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó. Chiến lược kinh doanh bất động sản cũng là một kế hoạch dài hạn mang tính tổng thể hay là một chương trình hành động tổng quát, nhằm triển khai các nguồn lực để đạt được mục tiêu đề ra của một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nhằm đảm bảo sự phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.