Dựa theo cấp độ quản lý chiến lược kinh doanh bất động sản  mà được chia thành ba nhóm sau: chiến lược kinh doanh bất động sản cấp công ty, chiến lược kinh doanh bất động sản cấp kinh doanh, chiến lược kinh doanh bất động sản cấp chức năng.

Phân loại theo cấp độ quản lý

Phân loại chiến lược kinh doanh bất động sản - Theo cấp độ quản lý


1. Chiến lược kinh doanh bất động sản cấp công ty


Xác định và vạch rõ mục đích, các mục tiêu, xác định các hoạt động kinh doanh bất động sản, tạo ra các chính sách và các kế hoạch cơ bản để đạt được mục tiêu, phân phối nguồn lực giữa các hoạt động kinh doanh. Chiến lược kinh doanh bất động sản cấp công ty được áp dụng cho toàn công ty, sẽ là “kim chỉ nam” định hướng kinh doanh chiến lược bất động sản.

2. Chiến lược kinh doanh bất động sản cấp kinh doanh


Xác định việc lựa chọn sản phẩm bất động sản hoặc phân khúc thị trường bất bất động sản cho hoạt động kinh doanh riêng trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Trong chiến lược cấp kinh doanh, phải xác định các mục tiêu cụ thể đạt được để hoàn thành đóng góp vào mục tiêu chiến lược cấp công ty.

3. Chiến lược kinh doanh bất động sản cấp chức năng


Trong chiến lược kinh doanh bất động sản cấp chức năng, cần phải tập trung vào việc hỗ trợ chiến lược kinh doanh bất động sản cấp công ty và tập trung vào những hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp.