Phân phối là một bộ phận quan trọng của chiến lược Marketing hỗn hợp. Hoạt động phân phối giải quyết vấn đề hàng hóa dịch vụ được đưa đến người tiêu dùng như thế nào. Các quyết định về phân phối thường phức tạp và có ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực khác trong Markerting.
Khái niệm về phân phối bất động sản


Khái niệm phân phối bất động sản


Phân phối bất động sản là hoạt động bao gồm các phương thức hay các kênh giải quyết vấn đề đưa sản phẩm bất động sản đến người tiêu dùng.

Khái niệm kênh phân phối


Kênh phân phối là kênh lưu chuyển hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa từ người cung ứng vật liệu =>  người sản xuất => người tiêu dùng. Nó bao gồm tất cả các tổ chức trung gian giúp cho việc phân phối hàng hóa được dễ dàng hơn.

Đứng trên quan điểm của nhà sản xuất: kênh phân phối là hệ thống quan hệ của một nhóm các tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng.