Chúng ta sẽ gặp lỗi về hiển thị ảnh mãi không load được trên Blogspot là do nhà mạng của Việt Nam chặn blogspot. Do vậy, chúng ta cần phải xử lý sao cho hình ảnh được hiển thị một cách tốt nhất cho blogspot. Blog Sơn Pro chia sẻ cách mà tôi hay sử dụng nhất và rất thành công.
Cách để hiển thị ảnh Blogspot không bị chặn bởi nhà mạng Việt Nam


CÁCH HIỂN THỊ ẢNH BLOGSPOT KHÔNG BỊ CHẶN

Khi dử dụng cách này thì đuôi ảnh blogspot sẽ mặc định chuyển về định dạng là: lh4.googleusercontent.com.

Cách làm: 
- Chèn đoạn Code dưới đây và trên thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for(var i=0;i<images.length;i++) { 
images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/,"lh4.googleusercontent.com");
}
//]]>
</script>
Chúc bạn thành công!

Key: cách hiển thị ảnh blogspot không bị chặn, ảnh blogspot chị chặn, khắc phục lỗi ảnh blogspot

No comments